Reklamacije

POVRAT / REKLAMACIJE


Reklamacije, nesaobraznost: Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

• Isporuka robe koja nije naručena

• Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

• Ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.


U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( u daljem tekstu: Zakon) Prodavac odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Prodavca ne postoji ako isporučena roba:

odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

 ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste

po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe

Period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manji od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta i laptopova), toneri, ketridži, glave štampača,... Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao. Softver koji je isporučen uz računar ili uređaj ne potpada pod uslove saobraznosti.


Postupak reklamacije

Potrošač može izjaviti reklamaciju zbog nesaobraznosti robe i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostaka elektronskim putem na e-mail adresu info@tehnoducan.rs ili podrska@tehnoducan.rs ili pismeno na adresu sedišta. Uz reklamaciju priložite račun, kopiju računa ili drugi dokaz o kupovini. Nesaobrazan proizvod nam možete poslati putem kurirske službe City Express d.o.o. Najkasnije, u roku od 8 dana od prijema reklamacije Prodavac će da odgovori na reklamaciju sa odlukom da li prihvata reklamaciju, izjašnjenjem o zahtevu potrošača i predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ovlašćeni ste da odustanete od ugovora ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, te ste u skladu sa članom 35. stav 4. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja* robom na način koji prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

* Rukovanjem / korišćenjem proizvoda smatra se npr. za mikser-miksanje hrane, za sokovnik -ceđenje soka, za aparate za brijanje-brijanje, za knjige-savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi, za rerne -pečenje hrane, za rolere-rolanje na otvorenom, za obuću-hodanje na otvorenom, za odeću-nošenje, za bicikle-vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove -vožnja na otvorenom, modni dodaci- nošenje na telu, alati-korišćenje u njihovu svrhu, rasveta-montiranje, bazeni-punjenje vodom itd.


Rukovanje proizvodom umanjuje vrednost proizvoda.

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće: popunite i pošaljite Obrazac za jednostrani raskid Ugovora na podrska@tehnoducan.rs i nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrasca, pošaljite popunjen Obrazac sa kompletnim proizvodom i računom na adresu: Tehnodućan d.o.o. Beograd Bulevar Zorana Đinđića 73; 11070 Novi Beograd.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži sa svim dodacima i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstva itd.).

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenja proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će biti vraćen Kupcu o njegovom trošku. Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev.

Prodavac će najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od prijema obrasca za odustanak Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine/maloprodajnog računa.

Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.


V A Ž N O

Pravo na odustanak od ugovora Zakonom o zaštiti potrošača je isključeno u više slučajeva od kojih su neki od razloga:

isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

isporuka zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

isporuka novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;

isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Prodavac utvrđuje procenat umanjenja iznosa povrata kupcu usled korišćenja proizvoda - procenat umanjenja iznosa povrata kupcu usled umanjenja vrednosti proizvoda.

Prodavac u saradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon prijema proizvoda.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dužni ste da sami snosite troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na odustanak od ugovora.

Preporučujemo Vam:

 da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Tehnoducan.rs prilikom izbora proizvoda,

da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod sa neoštećenom ambalažom

ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrednost proizvoda

da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je deo, ogreban proizvod što je nastalo usled transporta ili skladištenja) što pre nas obavestite i vratite proizvod bez da ste ga koristili

ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke) i ako niste zadovoljni možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti.

da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktirate ovlašćeni servis jer bez toga će svaki neovlašćeno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda

Pojedini proizvodi imaju specifična svojstva (klima uređaji osim mobilnih klima uređaja, štampači, mobilni uređaji, tablet računari, laptop računari, desktop računari, televizori i igračke konzole) zbog kojih nije moguće proveriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom. Iz tog razloga za ovakve proizvode nismo u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cene.